Huisreglement

Registratie en reservering

Om de diensten van KW27 is registratie van u als natuurlijke of als rechtspersoon vereist. Dit kan u via het online formulier op onze website doen.

U kan zich via mail (reserveren@kw27.be) of telefoon (09 384 51 92) aanmelden. We registreren volgende persoonsgegevens : naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en nummer van uw identiteitskaart (of ondernemingsnummer voor rechtspersonen).

KW27 neemt alleen registraties in behandeling van personen vanaf 18 jaar.

KW27 behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder opgave van redenen, een registratie te weigeren.

Eens uw registratie goedgekeurd en bevestigd is (per mail), kan u uw werkplek online reserveren.

In onze privacy-verklaring kan u nalezen wat er met uw gegevens wordt gedaan en hoe we deze beveiligen.

Toegang tot KW27

Eens u geregistreerd bent, ontvangt u een persoonlijke toegangscode of badge (naargelang de behoefte). U heeft toegang tot de werkplekken tussen 7u en 22u. Indien u buiten deze uren toegang wenst, kan u zich wenden tot Nathalie. Uw badge kan u bijhouden zolang u gebruik maakt van de diensten van KW27. Er wordt een eenmalige waarborg aangerekend van 5 EUR per badge bij de eerste facturatie.

Uw code en/of badge is persoonlijk en is uitsluitend bedoeld om u – als geregistreerde persoon - toegang te geven. Indien de badge is toegekend aan een rechtspersoon ( organisatie, vereniging…) dan mag de badge enkel gebruikt worden door gemandateerde personen van de rechtspersoon. Gebruik van de code of badge door derden is niet toegestaan. Eventuele derde-bezoekers dienen steeds door u vergezeld te worden. U bent verantwoordelijk voor de bezoekers die u bij KW27 binnen laat.

Registratie van uw aanwezigheid en facturatie

De starttijd van uw aanwezigheid in KW27 wordt bepaald door het gebruik van uw code of badge bij het binnenkomen aan het codeklavier. Om uw eindtijd vast te leggen, maakt u ook gebruik van het codeklavier. U drukt eerst "3" gevolgd door "V", waarna u uw code ingeeft of badge voor de lezer houdt. De op die manier geregistreerde tijd wordt gebruikt voor de maandelijkse facturatie van uw aanwezigheid. Onze facturen zijn onmiddellijk betaalbaar.

Gedragsregels

Teneinde het verblijf in KW27 voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, verzoeken we de volgende (gedrags)regels te respecteren:

  • Huisdieren zijn niet toegelaten.
  • Er is een rookverbod in het volledige gebouw.
  • U tracht zich zo correct mogelijk te houden aan de gereserveerde tijdsblokken. Annuleren is kosteloos tot 24u voor de aanvang van het tijdsblok. Verlengingen zijn steeds mogelijk indien de beschikbaarheid dit toelaat.
  • De werkplek, de vergaderruimte en/of de keuken worden netjes achtergelaten. U wast uw gebruikt keukengerei zelf af.
  • U heeft toegang tot de ruimtes op het gelijkvloers en tot de individuele werkkamers op de eerste verdieping, mede alsook het sanitair op deze verdieping.
  • Er staat radio en video ter uwer beschikking in beide ruimtes. We verwachten dat u in overleg met de andere gasten samen beslist of u muziek beluistert of video bekijkt tijdens het werken of niet.

Veiligheid en bewaking

De toegang tot KW27 staat onder camerabewaking. Wie zich aanmeldt aan de voordeur en wie de gang binnenkomt wordt gefotografeerd en op onze bewakingsserver bijgehouden. Ook bij het vastleggen van de eindtijd wordt een foto genomen van degene die zich aan de voordeur bevindt. De fietsenstalling op het terras achteraan wordt eveneens bewaakt met een camera die elke aanwezigheid aan de fietsenstalling registreert. Overeenkomstig de wet op de privacy worden alle opnames van de bewakingscamera's gedurende maximaal dertig dagen bewaard.

Aansprakelijkheid

KW27 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

  • diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in KW27. Indien U iets gebroken of beschadigd heeft, meldt u de schade aan Nathalie en vereffent u uw schuld. Zo vermijdt U dat het bedrag achteraf gefactureerd wordt en er bijkomende administratieve kosten worden aangerekend;
  • het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in KW27.

De persoon die de reservatie gemaakt heeft en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor KW27  en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in het gebouw bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enige zaak die zij onder zich hebben.

KW27 behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van haar faciliteiten. Hoewel we u maximaal comfort willen aanbieden, kan het gebeuren dat er (onderhouds)werkzaamheden plaats vinden in of aan het gebouw. We zullen u hierover steeds informeren zodat de hinder minimaal is. Dit betekent evenwel niet dat onze intentie tot informeren een aansprakelijkheidsiverbintenis inhoudt voor de impact op uw werkzaamheden.

Overmacht aan de zijde van KW27 bestaat: indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van KW27. Daaronder mede begrepen: oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen, elektriciteits- of netwerkstoringen en andere storingen of gebeurtenissen.